ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್; 36 ಕುದ್ರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಕುದ್ರೊ ಬುಡ್ಲಾ!

Monday 11 Sep 2017 9:14pm
ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್; 36 ಕುದ್ರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಕುದ್ರೊ ಬುಡ್ಲಾ!
 

ಕೊಚ್ಚಿ: ವಿವಿಧ್ ಜೀವಾಂನಿ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಚಿ ವ್ಹಸ್ತಿ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಲಿ ಕುದ್ರ್ಯಾಚಿ ವಯ್ಲಿ ಕೂಸ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಝರುನ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಹೊ ಕುದ್ರೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್’ಚ್ ಹೊ ಕುದ್ರೊ ಬುಡ್ಲಾ ತರೀ, ಭಾರತೀಯ್ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಷೆಂತ್ ಆನಿಕೀ ತೊ ಕುದ್ರೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸೊದ್’ಕಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸೋದ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರ್. ಎಮ್. ಹಿದಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಬಂಧಾಂತ್ ಹಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಸಮೂಹಾಂತ್ ಬಂಗಾರಂ ಅಟಾಲ್ನಲಾಂತ್ ಬಂಗಾರಂ, ತಿನ್ನಕರ, ಪರ್ಲಿ-1, ಪರ್ಲಿ-2 ಆನಿಂ ಪರ್ಲಿ-3 ನಾಂವಾಂಚೆ ಪಾಂಚ್ ಕುದ್ರೆ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ 1968 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ. ತೆದಾಳಾಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಆತಾಂಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಬಂಧಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ. 

ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಕುದ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಿದಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ ಹಾಣೆಂ ಸಂಸೋದ್ ಚಲಯ್ಲಾ. ಕ್ಷೇತ್ರ್’ಕಾರ್ಯ್ ಆನಿಂ ರೇಡಿಯೊ ಸಂವೇದಿ ಉಪಗ್ರಹಾಂಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಆನಿಂ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್.) ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ವಾಪರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕುದ್ರ್ಯಾಂನಿ ಭುಂಯ್ ಝರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಲೇಕ್ ಕೆಲಾ. 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಂತ್ ಹೊ ಕುದ್ರೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಾ. ಗೂಗಲ್ ಅರ್ಥ್ ನಕ್ಷ್ಯಾಂತ್’ಯೀ ಹೆಂ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ. 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್’ಕಾರ್ಯ್ ಚಲಯ್ತಾನಾಯೀ ಪರ್ಲಿ ಕುದ್ರೊ ಬುಡ್’ಲ್ಲೊ ದೃಢ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ. ಕುದ್ರೊ ಕಸೊ ನಾಸ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 1968 ಥಾವ್ನ್ 2003 ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ದತ್ತಾಂಶ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೇರ್ ಕುದ್ರೆ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರುಂಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸೂಚನ್ ದಿಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.