ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.: ಬರಿ ಖಬರ್!

Monday 11 Sep 2017 8:26pm
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.: ಬರಿ ಖಬರ್!
 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್: ಅಟೊಮೋಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸೆಸ್ ಚಡ್ಚೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮಂಡಳಿನ್, ಸದಾಂ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ 40 ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ತಿರ್ವೊ ಉಣೊ ಕೆಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಗಡ್ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಚಿವಾಂಚಿ ಸಮಿತಿ ರಚ್’ಚೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್’ಯೀ ಘೆತ್ಲಾ. 

ತೆಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 8 ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಭೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಅಟೋ ಉದ್ಯಮಾಚೆರ್ 10 ಠಕ್ಕೆ ಸೆಸ್ ಚಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂತ್’ಯೀ ಮೊವಾಳಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇಡ್ಲಿ, ತೂಪ್, ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್, ಸುಕ್’ಲ್ಲೆಂ ಹಳದ್, ಧುಂಪ್, ಅಗರ್’ಬತ್ತಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರೇನ್’ಕೋಟ್, ಅಶೆಂ ಸುಮಾರ್ 40 ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯಾ. ಖಾದಿ ಆನಿಂ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯಮ್ ಕಮಿಶನ್ ಆಂಗ್ಡಿಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಕ್ಚೆ ಖಾದಿ ವಸ್ತುರಾಂಕ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಥಾವ್ನ್ ವಿನಾಯ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾ. 

ನವ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ವರ್ಗಾಚೊ ತಿರ್ವೊ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ತಿರ್ವೊ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಆವ್ದಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಾ. ನೊಂದಾಯಿತ್ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂನಿ ಎದೊಳ್ ಸಂಯೋಜನ್ ಯೋಜನಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೋಜನೆಂತ್ ಸೆರ್ವುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ. ನವಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.