ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ; ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್

Monday 11 Sep 2017 8:23pm
ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ; ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಜರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ನಾಂ ತರ್, ವೆಗಿಂಚ್ ಕರಾ. 

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜೊಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಖೆ ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕರುಂಕ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. 

ಲೋಕ್ ನೀತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಹೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.