ವೇಶ್ಯಾಚಾರ್: ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸವೆಂ ತೆಗಾಂ ಬಂಧೆಂತ್

Monday 11 Sep 2017 8:20pm
ವೇಶ್ಯಾಚಾರ್:  ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸವೆಂ ತೆಗಾಂ ಬಂಧೆಂತ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ವೇಶ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್, ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸವೆಂ ತೆಗಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೆಳಿಂ ತೆಗಾಂ ಯುವತಿಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ವೇಶ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ನವೆ ಮನಿಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾನಾಂ, ಸ್ಥಳಿಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಚೆರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. 

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. 

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.