ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ, ನೆಹರು ತಾರಾಲಯಾಕ್ ಬೊಂಬ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಧಮ್ಕಿ

Monday 11 Sep 2017 8:16pm
ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ, ನೆಹರು ತಾರಾಲಯಾಕ್ ಬೊಂಬ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಧಮ್ಕಿ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ’ನಮ್ಮ 100’ಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ ಆನಿಂ ತಾರಾಲಯಾಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಬೊಂಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಸುರೇಶ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ನಾಗರಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ, ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 25 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ ಸ್ಪೋಟ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. 

ಹ್ಯೆ ಮಾಹೆತಿಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ ಆನಿಂ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ್ ದಳಾಚ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂನಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ. ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ತಾನಾಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚೆಂ ಬೊಂಬ್ ಜಾಂವ್ದಿ ವಾ ವಸ್ತು ಜಾಂವ್ದಿ ತಾಂಕಾ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲೂನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್.

ತ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿಂ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್’ಯೀ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ತಲೆ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.