ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಟ್ವಿಟರ್’ಗಾರಾಂಚೆಂ ಆಗ್ರಹ್

Wednesday 6 Sep 2017 7:36pm
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಟ್ವಿಟರ್’ಗಾರಾಂಚೆಂ ಆಗ್ರಹ್
 

ಮಾಲ್ಘಡಿ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚ್ಯೆ ಖುನಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್’ಭುಂಯಾಚೆರ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಟ್ವಿಟರ್’ಗಾರಾಂನಿ ಆಗ್ರಹ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹೆಂ ವ್ಹಾಳುನ್’ಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಸಬಾರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ವೆಬ್’ಸೈಟಾರ್ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲಿ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಕಾನೂನ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ  ಸಾರ್ಕಿ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಟ್ವಿಟರ್’ಗಾರ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟುನ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಆಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.