ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾನ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್

Wednesday 6 Sep 2017 7:05pm
ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾನ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್
 

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚೆಂ ಮರಣ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾನ್ ಚಾಮರಾಜ್’ಪೇಟೆಚ್ಯಾ ವೀರಶೈವ್ ರುದ್ರ್’ಭುಮಿಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಸವೆಂ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಚೀವ್ ಉಮಾಶ್ರಿ, ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾ ಸಚೀವ್ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಶಾಸಕ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಆನಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಮರ್ಣಾವಿಧಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಧಾನಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಫುಲಾಂ ದವರ್ನ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಪಯ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವೆಳಾರ್’ಯಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಧಾನಾಂ ಆಚರಣ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ತಿಣೆಂ ವಿರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.