ಪಿಸ್ತುಲಾನ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚಿ ಖುನಿ!

Wednesday 6 Sep 2017 6:51pm
ಪಿಸ್ತುಲಾನ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚಿ ಖುನಿ!
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರ್.ಆರ್. ನಗರಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್, ಹಿಚಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ .32 ಪಿಸ್ತುಲಾನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 7.56 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವುನ್ ಗೇಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಗುಳೊ ಫಾರ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣಾ ಗೌರಿನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ, ತಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲಿ. ತೆದಾಳಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ರಾವಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಿಚೆರ್ ಗುಳೆ ಫಾರ್ಲೆ.

ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಳೆ ಫಾರ್ತಾನಾ, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಕ್ ತೀನ್ ಗುಳೆ ಲಾಗ್ಲೆ ಆನಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲೆ ಗುಳೆ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಣದಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.