ರೈಲಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

Monday 4 Sep 2017 7:44pm
ರೈಲಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ
 

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆಚ್ಯಾ ಬಾಡಾ ಕ್ರೊಸ್ ರೈಲ್ವೇ ಪಾಟ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ದೊಗಾಂ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ರಯ್ಲಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ. 

ಸುಮಾರ್ 20 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ 17 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಯುವತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಪೂಣ್, ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಣಿಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. 

ಮೊಡಿಂ ವಳಕ್ ಕಳಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸುನ್, ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರಿಕ್ಷೆಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. 

ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ ಆನಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್. 

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.