ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ’ಬ್ಲೂ ವೇಲ್’?!

Friday 1 Sep 2017 2:40pm
ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ’ಬ್ಲೂ ವೇಲ್’?!
 

ಮರ್ಣಾಚೊ  ಖೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಬ್ಲೂವೇಲ್’ ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್ ಖೇಳ್ ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಪೋಶಕಾಂಚ್ಯಾ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಾ.

ಕೊಡ್ಯಾಳಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ 9ವ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ವೆಲಾಚ್ಯಾ ಆಕಾರಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಕಾತರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ’ಬ್ಲೂವೇಲ್’ ಗೇಮ್ ಖೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಅಪಾಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಲೂವೇಲ್ ಗೇಮ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಸರ್ವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಪೋಶಕಾಂಕ್ ಪತ್ರಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಹ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ಭುಲ್’ಲ್ಲೊ, ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾನ್ ಅಶೆಂ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.