ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆನಿಕೀ ಮ್ಹಾರಗ್!

Friday 1 Sep 2017 2:13pm
ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆನಿಕೀ ಮ್ಹಾರಗ್!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ತೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಂಪನಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೊಡು ಖಬರ್. ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ರಾಂದ್ಪಾ ಅನಿಲಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ಲಾ. ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.ಲ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 14% ಚಡ್ಲಾ. ಎಕಾ ಸಿಲಿಂಡರಾಚೆರ್ 73.50 ರುಪಯ್ ಚಡ್ಲಾ. 

ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಸಿಲಿಂಡರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಆತಾಂ 597.60 ರುಪಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹೆಂ ದರ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿಲಿಂಡರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಹರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ 4 ರುಪಯ್ ಲೆಕಾರ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಇಂಧನ್ ಸಚಿವ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಹಾಣೆಂ ತೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ 12 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಸ್ಚೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ದರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತೆ ಕಾಣ್ಘೆಜಯ್.

ಜುಲಾಯ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್’ಯೀ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹರ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಚೆರ್ 32 ರುಪಯ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.