ತೀನ್ ಮಾಳ್ಯೆಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ 19 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Thursday 31 Aug 2017 8:45pm
ತೀನ್ ಮಾಳ್ಯೆಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ 19 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಮುಂಬಯ್: ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಹಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಬುಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ತೀನ್ ಮಾಳ್ಯೆಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಕೊಸ್ಳಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ 19 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 30 ಜಣ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಶಿರ್ಕುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ. 

ಭಿಂಡಿ ಬಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆ. ಜೆ. ಜಂಕ್ಷನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ತೀನ್ ಮಾಳ್ಯೆಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:40ಕ್ ಕೊಸ್ಳಾಲೆಂ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ್ ದಳ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆನಿಂ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ರಾಖಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. 

ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನಿಕೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.