ಕೇಂದ್ರ್ ಗೃಹ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜೀವ್ ಗೌಬಾ ನೇಮಕ್

Thursday 31 Aug 2017 8:41pm
ಕೇಂದ್ರ್ ಗೃಹ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜೀವ್ ಗೌಬಾ ನೇಮಕ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಕೇಂದ್ರ್ ಗೃಹ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೀವ್ ಗೌಬಾ ಹಾಣೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜೀವ್ ಮಹರ್ಷಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೌಬಾನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾ, ಆನಿಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಆವ್ದೆಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದಿತಲೊ. 

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಕೇಡರ್’ಚ್ಯಾ 1982 ಬ್ಯಾಚ್ಯಾಚೊ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ 59 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಗೌಬಾ, ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಗೃಹ್ ಸಚಿವಾಲಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ತವ್ಯಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್, ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.