ಪಯ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ನಿರ್ಮಿತ್ ಐ.ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್-1ಎಚ್. ಉಪಗ್ರಹ್ ಉಬ್ಣಿಂ ವಿಫಲ್

Thursday 31 Aug 2017 8:35pm
ಪಯ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ನಿರ್ಮಿತ್ ಐ.ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್-1ಎಚ್. ಉಪಗ್ರಹ್ ಉಬ್ಣಿಂ ವಿಫಲ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಪಯ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ವಲಯಾಂತ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಐ.ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್-1ಎಚ್. ಉಪಗ್ರಹ್ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಬಯ್ಲೆಂ ತರೀ, ತೆಂ ವಿಫಲ್ ಜಾಲಾ. ಉಪಗ್ರಹಾಚೆಂ ಹುನ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಕವಚ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಉಬೂಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಹಂತಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಸಮಸ್ಯಾ ನಾತ್’ಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕವಚ್ ಸುಟುಂಕ್’ಚ್ ನಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ವಿಫಲ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಐಆರ್'ಎನ್'ಎಸ್'ಎಸ್-1ಎಚ್ ಉಪಗ್ರಹ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಅಲ್ಫಾ ಡಿಸೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ್ 8 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ತಾಚೆಂ ವಜನ್ 1425 ಕೆ.ಜಿ. ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.