ಮಂಗ್ಳುರ್-ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ರಯ್ಲಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ಗುಡೊ

Wednesday 30 Aug 2017 4:22pm
ಮಂಗ್ಳುರ್-ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ರಯ್ಲಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ಗುಡೊ
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿಂ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಹೇರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂನಿ ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೊತುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಅಸ್ತ್-ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಗುಡೊ ಕೊಸ್ಳಾಲಾ. 

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಎಡಕುಮೇರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್-ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ರಯ್ಲಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಗುಡೊ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಯ್ಲ್ ಸಂಚಾರಾಂತ್ ವಿಳಂಬ್ ಜಾಲೊ. 

ಸಕ್ಲೇಶ್ಪುರ್-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹೊ ಗುಡೊ ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಸುಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಯಶ್ವಂತ್ಪುರ್-ಮಂಗ್ಳುರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರಯ್ಲಾಕ್ ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಲಾಗ್ಸಾರ್ ರಾವಯ್ಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. 

ಕಾರ್ವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ವಾರ್-ಯಶ್ವಂತ್ಪುರ್ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರಯ್ಲಾಚಿ ವಾಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿಲಾ. ಹೆಂ ರಯ್ಲ್ ಶೋರ್ನೂರು, ಕಣ್ಣೂರು, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರೈಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ರಯ್ಲಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭರಾನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.