ಪುತಾನ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಖೆಲೆಂ?!

Wednesday 30 Aug 2017 3:57pm
ಪುತಾನ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಖೆಲೆಂ?!
 

ಪುಣೆ: ಸೊರೊ ಆನಿಂ ಭೂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಮನ್ಶಾಪಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಹೆಂ. 

ಕೊಲ್ಲಾಪುರಾಂತ್, ಸೊಮಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ನಾಕ್’ಭರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್, ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚೀರ್ನ್, ಚಟ್ನಿ ಆನಿಂ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚೊ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚೊ ಇಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಖೆಲಾ. 

ತೊ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಗತ್ ಗಳ್ಚೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೂರಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ತಾಕಾ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಚಕರ್ಣಿ. ಹೊ ತಾರಾರಾಣಿ ಚೌಕಾಚ್ಯಾ ಮಹಾವಾಲ ವಸತ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ. ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕೂಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ತಾಕಾ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂಯೀ ಆಸಾತ್, ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಳಾರಾ ಜಿಯೆತಾಲಿ. 

ಆವಯ್ಚಿ ಖುನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸುನಿಲ್ ನಾಕ್’ಭರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಸೆಜಾರಾ ವಚುನ್ ತಾಣೆಂ ಜೆವಣ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಣಿಂ ಜೆವಣ್ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ ಆನಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ಝಗ್ಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ತಾಣೆಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.