ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಜೆಂಡರ್

Wednesday 30 Aug 2017 3:43pm
ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಜೆಂಡರ್
 

ಗುರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಜೆಂಡರ್ ಇಂಡಿಯಾ 2017 ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಚಿ ನಿತಿಶಾ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಹಿಣೆಂ ಹೊ ಮುಕುಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

26 ವರ್ಸಾಂಚೆ ನಿತಿಶಾ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಚೆಂ ನಿವಾಸಿ. ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್’ಚ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಂತುಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಮಣಿಪುರ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಲೊಯೊಲೊಯಿ ಪಯ್ಲೆಂ ರನ್ನರ್‍ ಅಪ್ ಆನಿಂ ತಮಿಳ್ ನಾಡಾಚೆಂ ನಿವಾಸಿ ದುಸ್ರೆಂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 1500 ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಜೆಂಡರಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ 16 ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ. ಅಗೋಸ್ತ್ 27ವೆರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ರೆಂಪ್ ವೊಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 8 ತೀರ್ಪ್’ದಾರಾಂನಿ ಮೆಳುನ್ ನಿತಿಶಾಕ್ ಮಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಜೆಂಡರ್ ಇಂಡಿಯಾ 2017 ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಥಾಯ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ನಿತಿಶಾ ಭಾರತಾಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಲೆಂ. 

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ನಿತಿಶಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕಳ್’ಲ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ತೆಂ ಚೆಡೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.