17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವತಿನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ

Monday 28 Aug 2017 9:05pm
17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವತಿನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ
 

ರಾಂಚಿ: ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ 17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಯುವತಿನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಾಂಡಿಲ್ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. 

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತಿಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ವಾರ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕೊಣೀ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್, ಬದ್ಲಾಕ್ ವಾಹನಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಲಿಂ.

ತಿ ಯುವತಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ 100 ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ದೊತೊರ್ ವಾ ನರ್ಸ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂನಿ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.