ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಅವ್ಘಡ್: 6 ಮರಣ್

Monday 28 Aug 2017 8:56pm
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಅವ್ಘಡ್: 6 ಮರಣ್
 

ಆಯನೂರು: ಮಹಿಂದ್ರಾ ಲೊರಿ ಆನಿಂ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರಾ ಮಧೆಂ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಸ ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಆಯನೂರು ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಘಡ್ಲಾ.

ನವೀನ್, ಅಶೋಕ್, ಕಿರಣ್, ಸಂತೋಷ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆನಿಂ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ 25 ಥಾವ್ನ್ 30 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ದೊಗಾಂಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. ಹೊಸನಗರ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಯನೂರು ಪಾವ್ತಾನಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊರಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೆಂ. ಕಾರಾಚೊ ಚಾಲಕ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಗಾಡಿಯೆಕ್ ಒವರ್’ಟೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾನಾಂ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾ. 

ಕುಂಸಿ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪ್ರಕರ್ಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.