ಡೇರಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಬಂದಿಸಾಳ್

Monday 28 Aug 2017 8:52pm
ಡೇರಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಬಂದಿಸಾಳ್
 

ಚಂದೀಗಡ್: ದೊಗಾಂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ್’ಭಯ್ಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೇರಾ ಸಚ್ಚಾ ಸೌಧ ಹಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಗುರ್ಮಿತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಸಿಂಗ್, ಹಾಕಾ 20 ವರ್ಸಾಂ ಬಂದಿಸಾಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ.

ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 376, 511 ಹಾಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆರೋಪ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ 10 ವರ್ಸಾಂ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬಂದಡ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್ತಲೆ. 

ದೊನ್’ಯೀ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ 15-15 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ದಂಡ್ ತಾಣೆಂ ಭರಿಜಯ್ ಪಡ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ 30 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ವಸೂಲ್ ಕರ್ನ್, ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂಕ್ 14-14 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಪಾವಿತ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾನ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲಾ. 

2037 ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ವಿರೋಧ್ ಹೈ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ವಯ್ಲಿ ಮನವಿ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಮ್ ರಹೀಂ ಸಿಂಗ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.