ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ'ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನ್ಹಯ್, ದೆಶಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ: ಹೈ ಕೋಡ್ತ್

Saturday 26 Aug 2017 7:02pm
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ'ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನ್ಹಯ್, ದೆಶಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ: ಹೈ ಕೋಡ್ತ್
 

ಸ್ವ-ಘೋಷಿತ್ ದೇವ್’ಮನಿಸ್ ಗುರ್ಮಿತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಸಾಚಾರಾಕ್ ಹರಿಯಾಣಾ ಆನಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ'ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಂಜಾಬ್ ಆನಿಂ ಹರ್ಯಾಣಾ ಹೈಕೋಡ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಹೆಂ ಹಿಂಸಾಚಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ತನ್ಖೆಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸೊಲಿಸಿಟರ್ ಜೆನ್ರಲ್ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಜೈನ್ ಹಾಚಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಯ್ಕುನ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್, "ಹರ್ಯಾಣಾ ಭಾರತಾಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ನ್ಹಯ್’ಗೀ? ಪಂಜಾಬ್ ಆನಿಂ ಹರ್ಯಾಣಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಆವಯ್ ಪರಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಟಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ. 

ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹರ್ಯಾಣಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಂಚಕುಲಾ ನಗರ್ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ವಾಹನಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಆಸ್ತಿಂಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊವ್ನ್, 35ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.