2000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ನಿಷೇಧ್ ನಾಂ: ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ

Wednesday 23 Aug 2017 6:31pm
2000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ನಿಷೇಧ್ ನಾಂ: ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: 2000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಎದೊಳ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆಟವ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಡ್ವಾ ಸಚಿವ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

2000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಶಿಂಯೀ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾನ್ 2000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ನಿಷೇಧಾ ವಿಶಿಂ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿನ್ ಹಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನವೆಂಬ್ರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 500 ಆನಿಂ 1000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೆ 500 ಆನಿಂ 2000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.