ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಕ್ ಸುರಿ ತೊಪ್ಲಿ

Tuesday 22 Aug 2017 7:27pm
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಕ್ ಸುರಿ ತೊಪ್ಲಿ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಡಾಯ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಕ್ ಸುರಿ ತೊಪ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೋಲ್ವೋ ಶೋರುಮಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಘಡ್ಲಾ.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ತೂರ್'ಚೊ ಸತೀಶ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ. ಅಗೋಸ್ತ್ 18ವೆರ್, ರಾತಿಂ 9 ವೊರಾರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ತೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಬಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಮಾರ್ಗಾರ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್’ಲ್ಲೆ ತೇಗ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂನಿ ಸತೀಶಾ ಲಾಗಿಂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಲಡಾಯ್ ಸುರು ಕರ್ನ್, ವತ್ತಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ವೊಡ್ನ್ ವೆಲೆಂ, ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಆನಿಂ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಕ್ ಸುರಿ ತೊಪುನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಸತೀಶಾಕ್ ವೊಡ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲಾ. 

ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸತೀಶಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ ಆನಿಂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೊದುನ್ ಆಸಾತ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.