ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಯುವತಿಚ್ಯೆರ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

Friday 18 Aug 2017 8:26pm
ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಯುವತಿಚ್ಯೆರ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್
 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್: ಅಗೋಸ್ತ್ 16ವೆರ್, ದೆಲ್ಲಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ 20 ವರ್ಸಂಚ್ಯಾ ಯುವತಿಚ್ಯೆರ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಚ್ಯಾ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾಲೊ.

ದೆಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಕ್ ಭೊಂವುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಯುವತಿ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಾಂತ್ ರಾವ್’ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ, ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಚೆರ್ಕೊ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಯುವತಿ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ತರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಯುವತಿ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವ್’ಲ್ಲೆಂ. 

ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಚ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಾಂತ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಯುವಕಾನ್, ಯುವತಿಕ್ ಗನ್ ದಾಕೊವ್ನ್, ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್ ತಿಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ. 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ ಆನಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.