ಸುನೆಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್

Friday 18 Aug 2017 8:04pm
ಸುನೆಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್
 

ಮುಂಬಯ್: ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ದಗ್ದೊವ್ಣ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುನೆಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾ. 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅನ್ವಾರಾ ಇದ್ರಿಸಿ ಆನಿಂ ತಿಣೆಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನದೀಮ್. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ನದೀಮ್, ಅಲಾಹಾಬಾದ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಯುವತಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಾಜಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪೂತ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯ್ ಸೆವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಚಾರ್ ಯುವತಿಕ್ ಇದ್ರಿಸಿನ್ ಕಳೊಂವ್ಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. 

ನದೀಮ್ ಸದಾಂಚ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಯುವತಿನ್ ಘೊವಾಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕುಳಾರಾ ರಾವುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪೂತ್ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ತುಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ರಕ್ಷಣ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಇದ್ರಿಸಿನ್ ಸುನೆಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. 

ಅಗೋಸ್ತ್ 15ವೆರ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯ್ ಸೇವ್ನ್ ನದೀಮ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪುತ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಇದ್ರಿಸಿನ್ ಘರಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ನಿದುಂಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸುನೆಕ್ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂ ಘರಾ ರಾವುಂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಳ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನದೀಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ರಾಗಾನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಹಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಇದ್ರಿಸಿನ್ ಎಕಾ ನಿಸ್ಣೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ನದೀಮಾಕ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಲುಗಟ್ ಘೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಅಂರ್ದುನ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಪುತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಇದ್ರಿಸಿನ್ ರಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಿಚಿ ಬೊಬ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುನ್ ಘೊವಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ.

ಇದ್ರಿಸಿ ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.