ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಜಾಯ್ ’ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್’, ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ’ಸಚ್ ಭಾರತ್’: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

Thursday 17 Aug 2017 8:25pm
ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಜಾಯ್ ’ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್’, ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ’ಸಚ್ ಭಾರತ್’: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಲೊ ಠೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ್ ಮುಂದರುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್ ’ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಪೂಣ್ ದೆಶಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ವಸ್ತು ಚೀನಾ ಉತ್ಪಾದನಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಕೆಲಾ. 

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನಾ ವಿಶಿಂಯೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಉಲಯ್ಲೊ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ’ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ’ಸಚ್ ಭಾರತ್’ ಮ್ಹಣ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಜೆ.ಡಿ.ಯು. ಮುಖೆಲಿ ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಹಾಣೆಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ್ ನಾಯಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ "2014 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ'ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಆನಿಕೀ ಪಾಳುಂಕ್ ನಾಂ. ಕಾಳೊ ದುಡು ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ, ಕಾಮ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ದಿಂವೊಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಭರ್ವಸೊ, ಭರ್ವಸೊಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಆರೋಪ್ ಕೆಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.