ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್, ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ

Thursday 17 Aug 2017 8:08pm
ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್, ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ!?
 

ಚಂದೀಗಡ್: ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 17ವೆರ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. 

ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ಆವಯ್-ಭುರ್ಗೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 32 ಹಪ್ತ್ಯಾಂನಿ ಗರ್ಭಾಪಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ದೊತೊರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ನ್, ಕೊಡ್ತಿನ್ ಗರ್ಭಾಪಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆರ್ ಮಾರ್ ಪಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ಜುಲಾಯ್ 28ವೆರ್ ತಾಂಚಿ ಮನವಿ ರದ್ದ್ ಕೆಲಿ. 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುನ್, ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಲಾಗಿಂ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ, ಜೋರ್ ಪೊಟಾಂತ್ ದೂಕ್ ಆಸುನ್, ಚೆಡುಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾತಾನಾ, ತೆಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಆನಿಂ ಗರ್ಭಾಪಾತಾಕ್’ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.