5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್

Thursday 17 Aug 2017 4:02pm
5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್
 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್: 65 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಒಮಾನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್, ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ 5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್, ತಿಕಾ ಆತಾಂ ಒಮಾನಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾ. 

ಮಸ್ಕತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಧುವೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವರಾ, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ವೊನಿಯೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಘೆವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. “ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 5 ಲಾಖ್ ದಿಲ್ಲೊ 65 ವರ್ಸಾಂಚೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಒಮಾನಿ ಪರ್ಜಾ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ತೊ ಒಮಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ವೀಸಾ ಧಾಡ್ನ್, ಆತಾಂ ತೆಂ ಥಂಯ್ ಕಷ್ಟುನ್ ಆಸಾ.  ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ” – ಅಶೆಂ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುರಾಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ಅಸಲಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಲಾಖಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.