ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್; ಏಕ್ ಝಳಕ್!

Wednesday 16 Aug 2017 5:08pm
ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್; ಏಕ್ ಝಳಕ್!
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಹಾಚೆಂ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಯೋಜನ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಣೆಂ ಜಯನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕನಕನಪಾಳ್ಯಾಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ರೂಚ್ ಸೆವ್ಲಿ. 

198 ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 101 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ಉರ್’ಲ್ಲಿಂ 97 ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಅಕ್ತೋಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉರ್’ಲ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಜಾತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಎಕೆಕಾ ಥರಾಚಿಂ ಖಾಣಾಂ-ಜೆವ್ಣಾಂ ಲಾಭ್ತಲಿ. ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಮೆನ್ಯು ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾ – 

  • ಸೊಮಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ ಚಹಾಕ್ – ಇಡ್ಲಿ ಆನಿಂ ಪುಳಿಯೊಗರೆ, ದನ್ಪಾರಾಂ ಆನಿಂ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ – ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಸಾಂಬಾರ್ ಆನಿಂ ಮೊಸರನ್ನಾ ವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಆನಿಂ ಮೊಸರನ್ನಾ. 
  • ಮಂಗ್ಳಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ ಚಹಾಕ್ – ಇಡ್ಲಿ ಆನಿಂ ಖಾರಾಬಾತ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ಆನಿಂ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ – ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಸಾಂಬಾರ್ ಆನಿಂ ಮೊಸರನ್ನಾ ವಾ ಚಿತ್ರನ್ನಾ ಮೊಸರನ್ನಾ. 
  • ಬುದ್ವಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ ಚಹಾಕ್ – ಇಡ್ಲಿ ಆನಿಂ ಪೊಂಗಲ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ಆನಿಂ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ – ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಸಾಂಬಾರ್ ಆನಿಂ ಮೊಸರನ್ನಾ ವಾ ವಾಂಗೀಬಾತ್ ಆನಿಂ ಮೊಸರನ್ನಾ.
  • ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ ಚಹಾಕ್ – ಇಡ್ಲಿ ಆನಿಂ ರವಾ ಕಿಚಡಿ ಆನಿಂ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ – ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಸಾಂಬಾರ್ ಆನಿಂ ಮೊಸರನ್ನಾ ವಾ ಬಿಸಿಬೆಳೆಬಾತ್ ಆನಿಂ ಮೊಸರನ್ನಾ. 
  • ಸುಕ್ರಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ ಚಹಾಕ್ – ಇಡ್ಲಿ ಆನಿಂ ಚಿತ್ರಾನ್ನಾ, ದನ್ಪಾರಾಂ ಆನಿಂ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ – ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಸಾಂಬಾರ್ ಆನಿಂ ಮೊಸರನ್ನಾ ವಾ ಮೆತ್ಯೆಚೊ ಪುಲಾವ್ ಆನಿಂ ಮೊಸರನ್ನಾ. 
  • ಸನ್ವಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ ಚಹಾಕ್ – ಇಡ್ಲಿ ಆನಿಂ ವಾಂಗೀಬಾತ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ಆನಿಂ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ – ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಸಾಂಬಾರ್ ಆನಿಂ ಮೊಸರನ್ನಾ ವಾ ಪುಳಿಯೊಗರೆ ಆನಿಂ ಮೊಸರನ್ನಾ. 
  • ಆಯ್ತಾರಾ: ಸಕಾಳಿಂ ಚಹಾಕ್ – ಇಡ್ಲಿ ಆನಿಂ ಖಾರಾಬಾತ್, ಕೇಸರಿಬಾತ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ಆನಿಂ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ – ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಸಾಂಬಾರ್ ಆನಿಂ ಮೊಸರನ್ನಾ ವಾ ಪುಲಾವ್ ಆನಿಂ ಮೊಸರನ್ನಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.