ನಿತಳಾಯ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಗೋರಖ್’ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತ್ ಘಡಿತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್: ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

Sunday 13 Aug 2017 8:46am
ನಿತಳಾಯ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಗೋರಖ್’ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತ್ ಘಡಿತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್: ಆದಿತ್ಯನಾಥ್
 

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್: ಬಾಬಾ ರಾಘವ್ ದಾಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಬಂದ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ 63 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚ್ಯೆರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀವ್ನ್ – “ನಿತಳಾಯೆಚ್ಯಾ ಉಣೆಂಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲಾ” ಮ್ಹಣುನ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಅಲಹಾಬಾದಾಂತ್ ಎಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ – “ನಿತಳಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೆಂದ್ವಾ ತಾಪ್ ತಸಲೆ ವಿವಿಧ್ ಮರಣ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಪಿಡಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿತಳಾಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಶಯ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್” ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

“ಸರ್ಕಾರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.