ವೋಟರ್ ಐ.ಡಿ. ಆಧಾರಾಕ್ ಲಿಂಕ್?!

Thursday 10 Aug 2017 8:01pm
ವೋಟರ್ ಐ.ಡಿ. ಆಧಾರಾಕ್ ಲಿಂಕ್?!
 

ಆತಾಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್’ಯೀ ಆಧಾರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ವೋಟರ್ ಐ.ಡಿ.ಯೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಮಹೆತ್ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಸಚಿವ್ ಪಿ.ಪಿ. ಚೌಧರಿನ್ ಸಂಸದಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಚುನಾವ್ ಆಯೊಗಾನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಯಾ. 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್'ಚ್ ಆಯೊಗಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ಲಿಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. 

ಪೂಣ್ ಪಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಸ್ಕೀಮ್ ಆನಿಂ ಆಹಾರ್ ಧಾನಿ ವಿತರಣೆಕ್ ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯೊಗಾನ್ ವೋಟರ್ ಐ.ಡಿ. ಆಧಾರಾಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸೊಡ್’ಲ್ಲಿ. 

ಆತಾಂ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚುನಾವಾಚಿ ಐ.ಡಿ. ಸಾಂಗಾತಾ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಲೆ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.