ಎಕಾ ಬಾಯ್ಕಾರ್ 4 ಜಣ್; ಬಸ್ ಆಪ್ಟುನ್, ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Thursday 10 Aug 2017 6:56pm
ಎಕಾ ಬಾಯ್ಕಾರ್ 4 ಜಣ್; ಬಸ್ ಆಪ್ಟುನ್, ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್: ಉಮರಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 40 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾರಾ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಬಸ್, ಬಾಯ್ಕಾಕ್ ಆಪ್ಟುನ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಆಸಾತ್ – ರವಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ (18), ತಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಮೋನಿಕಾ ಪ್ರಜಾಪತಿ (17) ಆನಿಂ ಸಯ್ರೊ ಜತಿನ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ (7). ಜತಿನಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಭಾವ್ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿರ್ ಘಾಯೆಲಾ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಸೆರ್ವಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಿಂ ಚ್ಯಾರ್’ಯೀ ಜಣಾಂ ಎಕಾಚ್ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. 

ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಕಾಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲಾ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.