ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ನ್ಹಯ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್

Thursday 10 Aug 2017 6:39pm
ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ನ್ಹಯ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್
 

ನವಿ ದಿಲ್ಲಿ: ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಬಳಾನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 15 ಥಾವ್ನ್ 17 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಬಳಾನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಅಪ್ರಾಧ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. 

15 ಥಾವ್ನ್ 17 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ದಡ್ ಸಂಹಿತಾಚಿ 375ವಿ ವೊಳ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿತಾ. ಹಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಥೊಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಜೆಚೆರ್ ತನ್ಖಿ ಚಲ್ತಾನಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಹೇರ್ ಕಾನುನಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ 18 ಮ್ಹಣುನ್ ಠರಾವ್ನ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ವಾದ್ ಆಸ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾನೂನ್ಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.