ಹೌಸ್’ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿಧರಾನ್ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್!

Thursday 10 Aug 2017 5:51pm
ಹೌಸ್’ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿಧರಾನ್ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್!
 

ಸೋನಾರ್ಪುರ್: ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿಮಾಣೆಂ ಹೌಸ್’ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ವಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಯುವಕಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ!

ಸೋನಾರ್ಪುರಾಚ್ಯಾ ನತುನ್ ಪಲ್ಲಿಚೊ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅತನು ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಹಾಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ. ಬಿ.ಎಡ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆನಿಂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಆಸುನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ತೊ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪನಿಂತ್ ಹೌಸ್’ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ತೆಕೀದ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ. 

ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಆಸುನ್’ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಹೌಸ್’ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಯ್’ಗೀ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿನ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನಾಕ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೇವ್ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಡ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಕಾಮ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಖಿನ್ನತೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.