ರೇಮಂಡ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾ ಲಾಗಿಂ ಘರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್!

Wednesday 9 Aug 2017 8:42pm
ರೇಮಂಡ್  ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾ ಲಾಗಿಂ ಘರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್!
 

ಮುಂಬಯ್: ಹಜಾರೊಂ ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಧನಿ ಆನಿಂ ರೇಮಂಡ್ ವಸ್ತುರ್ ಉದ್ಯಮಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ವಿಜಯಪತಿ ಸಿಂಗಾನಿಯಾ ಹಾಣೆಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಪುತಾ ವಿರೋಧ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಝ್ ಘಾಲ್ಯಾ. 

ತೀನ್ ದಶಕಾಂ ಆದಿಂ ರೇಮಂಡ್ ವಸ್ತುರಾಂಚೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರೇಮಂಡ್ ಕಂಪನಿಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಆಜ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ವಿಜಯಪತಿ ಆಪ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಕಂಪನಿಚೆಂ ಶೇರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಗೌತಮ್ ಸಿಂಗಾನಿಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮುಂಬಯಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 32 ಮಾಳ್ಯೆಂಚ್ಯಾ ಜೆ.ಕೆ. ಹೌಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಜಯಪತಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಗೌತಮಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಾ. 

ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೊ ವಿಜಯಪತಿ ಘರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಕಷ್ಟುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ವಿಜಯಪತಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್’ಯೀ ಪುತಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಪುತಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜೆ.ಕೆ. ಹೌಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಘರ್, ಕಾರ್ ಆನಿಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ 7 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ವಿಜಯಪತಿ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ಆಧಾರ್ ಸೊದುನ್ ಗೆಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.