ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ 310 ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಕೆಲಾ ಜೀವ್ಘಾತ್

Wednesday 9 Aug 2017 8:38pm
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ 310 ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಕೆಲಾ ಜೀವ್ಘಾತ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: 2014 ಥಾವ್ನ್ ಜುಲಾಯ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ 310 ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ 11 ಜಣ್ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಂಚಿಯಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಸಚಿವ್ ಸುಭಾಷ್ ಭಾಮ್ರೆ ಹಾಣೆಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ರಾಜ್ಯ್’ಸಭೆಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. 

ಎಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ – ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 9 ಅಧಿಕಾರಿ, 19 ನಿಯೋಜಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೀ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ವತ್ತಡ್ ನಿವಾರರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.