ದಸರಾ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಮಾವುತಾಂಕ್ 1 ಕರೋಡಾಂಚೊ ವಿಮೊ

Wednesday 9 Aug 2017 8:25pm
ದಸರಾ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಮಾವುತಾಂಕ್ 1 ಕರೋಡಾಂಚೊ ವಿಮೊ
 

ಮಯ್ಸೂರ್: ಮಯ್ಸೂರ್ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಮಾವುತಾಂಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ 1 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ವಿಮೊ ಕರುಂಕ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

ಹಸ್ತ್ಯೊ ಅಂಬಾರಿ ಉಕಲ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಮೊ ಕರ್ತಾಂವ್. ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಏಕ್ ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ ಅರಣ್ಯ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಏಳುಕೊಂಡಲ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಮಯ್ಸೂರ್ ದಸರಾಕ್ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಉದ್ಯಾನ್’ವನಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನಾಗಪುರ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಸ್ತಿಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 12ವೆರ್ ಸುರು ಜಾತಾ. 

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಅಂಬಾರಿ ಘೆವ್ನ್ ಅರ್ಜುನ್, ಬಲರಾಮ್, ಅಭಿಮನ್ಯು, ಗಜೇಂದ್ರ್, ವಿಜಯ್ ಆನಿಂ ಕಾವೇರಿಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನವ್ಯೊ ಹಸ್ತ್ಯೊ ಭೀಮ್ ಆನಿಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.