ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ಬ್ಯಾನ್

Monday 7 Aug 2017 7:26pm
ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ಬ್ಯಾನ್
 

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಆನಿಂ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೊನಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಆತಾಂ ರಾಜಸ್ಥಾನಾಚ್ಯಾ ಉದಯ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ವಾಪರ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಿಷೇಧ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾ. 

ನೋಟಿಸಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂನಿ ಅಗೋಸ್ತ್ 8 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕಾಡ್ತಲೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ, ಆನಿಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಮುಗ್ದಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ. 

ಹೆಂ ನಿಯಮ್ ಫಕತ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂನಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಣಿಂ 500 ರುಪಯ್ ದಂಡ್ ಭರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಲೆಂ. ಜರ್ ತರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸೂಚನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾ ತರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಂನಿ ಆನಿಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂನಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲೆ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.