10 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಮ್ ದಿತಾ

Monday 7 Aug 2017 7:18pm
10 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಮ್ ದಿತಾ
 

ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋಚೆಂ ಕ್ಯಾಬ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಂಪನಿ ಉಬರ್ 10 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಂನಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 50 ಕರೋಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ. 

ಹ್ಯಾ ಕಂಪನಿನ್ 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 29 ಶಹರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

2020 ಇಸ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪನಿ 10 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಮ್ ದಿತಲೆಂ. ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಫಕತ್ 3 ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಬರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ 1 ಹಜಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಹಾಂತುಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಾರ್ 4,50,000ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಚಾಲಕ್ ಆಸಾತ್. 

ಉಬರ್ ಕಂಪನಿನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆನಿಂ ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಂತ್ 100ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಾಂಕ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಬರ್ ಪೂಲ್ ಸೆವಾ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ, ದೆಲ್ಲಿ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ, ಮುಂಬಯ್, ಚೆನ್ನೈ ಆನಿಂ ಪುಣೆಂತ್ ಹಿ ಸೆವಾ ಲಾಭ್ತಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.