ಭಾರತೀಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಆಶಾ ದಾಕೊವ್ನ್ ವಿದೇಶಿಂಕ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್

Monday 7 Aug 2017 7:11pm
ಭಾರತೀಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಆಶಾ ದಾಕೊವ್ನ್ ವಿದೇಶಿಂಕ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಭಾರತೀಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಹಾಡೊವ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ದಾಕೊವ್ನ್, ವಿದೇಶಿಂಕ್ ಮೋಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾ.

ವಿದೇಶಿಂಚ್ಯಾ ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಹಾಡೊವ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುವತಿಚೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಲಿಂಗ್, ಫೋಟೊ ಧಾಡುನ್ ದೀವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಕೌಂಟಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಲೊಕ್ ಕರ್ನ್ ಮೋಸ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಅಮೇರಿಕಾ, ದುಬಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿವಿಧ್ ದೆಶಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಅಶೆಂಚ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಣಿಂ ಮೋಸ್ ಕೆಲಾ. 

ಹ್ಯಾಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೆಂ ಯುವತಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಲೊಡ್ಜಾಂತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕೀರ್ತನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ಜಗಡ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆರೋಪಿಂಕ್ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಚಾರಣ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. 

ಎದೊಳ್’ಚ್ ಕೀರ್ತನ್ ಆನಿಂ ಕುಲ್’ದೀಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ ಆನಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.