ಆವಯ್ಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ?!

Monday 7 Aug 2017 7:00pm
ಆವಯ್ಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ?!
 

ಮುಂಬಯ್: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯಿಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಅಂಧೇರಿಚ್ಯಾ ಅಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ತಿಚೊ ಪೂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ಕುಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಅಂಧೇರಿಂತ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ತೆವೆಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆಶಾ ಸಹಾನಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ವ್ಯೆಕ್ತಿ. ’ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂಧೇರಿಚ್ಯಾ ಲೋಖಂಡ್’ವಾಲಾ ಸಮುಚ್ಚಯಾಂತ್ ತಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಜಿಯೆತಾಲಿ. ತಿಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್, ರಿತುರಾಜ್, ಸೊಫ್ಟ್’ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ಆಯ್ತಾರಾ ರಿತುರಾಜ್ ಮುಂಬಯಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಲೋಖಂಡ್’ವಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವುನ್, ಕೊಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ತಾಣೆಂ ದಾಂಬ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡಿನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ನಕ್ಲಿ ಚಾವಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡಯ್ಲೆಂ. 

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿ ಕುಸ್’ಲ್ಲಿ ಕೂಡ್. ಆಶಾ ಕೆದಾಳಾ ಸರ್ಲಿ ಆನಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನಿಂ ಪರಿಕ್ಷೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳುನ್ ಯೇಜಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಕೂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಮೊರ್ಟಮಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಾ. ಒಶಿವಾರ್ ಪೊಲಿಸಂನಿ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.