ಗೋ ಏರ್ : ಅಕ್ತೋಬರ್ ಥಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಸುರು

Monday 7 Aug 2017 6:41pm
ಗೋ ಏರ್: ಅಕ್ತೋಬರ್ ಥಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಸುರು
 

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಗೋ ಏರ್ ವಿಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತೆಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೇ ವಾಡಿಯಾ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ಗೋ ಏರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ 24 ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಮಾನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಲಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ 143 ಏರ್ಬಸ್ ನಿಯೋ ಎ320 ವಿಮಾನ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಪಾಂಚ್ ವಿಮಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. 

ದರ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಮಾನ್ ಉಬೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಏಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚಿ ಸೆವಾ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ಲೆ ಹೇರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.