ಅಗೋಸ್ತ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಂದ್ರ್’ಗ್ರಹಣ್

Saturday 5 Aug 2017 10:10pm
ಅಗೋಸ್ತ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಂದ್ರ್’ಗ್ರಹಣ್
 

ಅಗೋಸ್ತ್ 7 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಂದ್ರ್’ಗ್ರಹಣ್ ಘಡ್ತಾ. ರಾತಿಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಗ್ರಹಣ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ತಲೆಂ. ಹೆಂ ಗ್ರಹಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಆನಿಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ. 

ಚಂದ್ರ್'ಗ್ರಹಣ್ ರಾತಿಂ 7 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಗರಿಷ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ್ 11.50ಕ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಲೊ. 12.48ಕ್ ಗ್ರಹಣ್ ಸಂಪ್ತಲೊ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಗ್ರಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಚಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಭುಮಿಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡ್ತಲಿ ಆನಿಂ ಮೊಡಾಂ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಂದ್ರ್ ದಿಸ್ಚೊ ನಾಂ. 

ಹೆಂ ಗ್ರಹಣ್ ಶೀದಾ ಪಳೆಲ್ಯಾನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ರಿತಿಚೆಂ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.