ಭಾರತಾಚೊ ನವೊ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಚುನಾಯಿತ್

Saturday 5 Aug 2017 9:59pm
ಭಾರತಾಚೊ ನವೊ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಚುನಾಯಿತ್
 

ದೆಶಾಚೊ 15ವೊ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ತಶೆಂಚ್ ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷಾಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೋಪಾಲ್’ಕೃಷ್ಣ ಗಾಂಧಿ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮತ್’ದಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮತ್ ಮೆಜ್ಣೆಂತ್ 516 ಮತ್ ಗಳ್ಸುನ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡುನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. 

ಒಟ್ಟು 785 ಸಂಸದ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಹ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ 771 ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಮತ್’ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಂತುಂ ವೆಂಕಯ್ಯಾ ನಾಯ್ಡುಕ್ 516 ಮತ್ ಆನಿಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಾಂಧಿಕ್ 244 ಮತ್ ಲಾಭ್’ಲ್ಲೆ.

ಲೋಕಸಭೆಂತ್ ಎನ್.ಡಿ.ಎ'ಕ್ ಬಹುಮತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಜಿಕ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ತೊ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.