ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲ್ ಶೊಕ್!

Friday 4 Aug 2017 6:00pm
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲ್ ಶೊಕ್!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: 2018 ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ರದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 15 ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡೊಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ಪಡಿತರ್ ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಹರ್ 15 ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ 25 ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಲೆಕಾರ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ತೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ತೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಂಪನಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ 50 ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಲೆಕಾರ್ ಮೊಲ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲಿ. 

ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿರ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ 4 ರುಪಯ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.