ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚಿ ಜೀಬ್ ಕಾತರ್’ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

Wednesday 2 Aug 2017 6:54pm
ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚಿ ಜೀಬ್ ಕಾತರ್’ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ
 

ಕೊಚ್ಚಿ : ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಫಾವೊ ತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿಣೆಂ ತಾಚಿ ಜೀಬ್’ಚ್ಚ್ ಕಾತರ್ಲಿ. ಎರ್ನಾಕುಲಮ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾರಕ್ಕಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ.

ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾರಕ್ಕಲ್’ಚೊ ನಿವಾಸಿ ರಾಜೇಶ್ (30) ಹಾಣೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ರಾಕಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಂತಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಯುವಕಾಚಿ ಜೀಬ್ ಚಾಬುನ್ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಘಡಿತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಆಪ್ಣಾನ್ ಕಾತರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 2 ಸೆ.ಮೀ. ತಿತ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಜಿಬೆಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಒಪ್ಸಿಲಾ. 

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜೇಶ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ತೊ ಕೊಚ್ಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಳುನ್, ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.