ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖೈದಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!

Wednesday 2 Aug 2017 6:49pm
ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖೈದಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಖೈದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಾಂ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಮುಳಾಚೊ ಮಾಸ್ತಿಕುಮಾರ್ (35) ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೊ ಖೈದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ತಿಕುಮಾರಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜುಲಾಯ್ 29ವೆರ್, ಹಾಕಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಹೊ ರಾತಿಂ 8.30 ಥಾವ್ನ್ 9.30 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೊರ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲಾ. 

ವಿಶಯ್ ಕಳ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಜೈಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧೀಕ್ಷಕಾನ್ ವಿವಿಪುರಮ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆನಿಂ ಜಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಖೈದಿ ಖಾತಿರ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.