ದರ್ಯಾತಡಿರ್ ಬಸುನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆಸಾಳ್: ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರ್

Wednesday 2 Aug 2017 6:25pm
ದರ್ಯಾತಡಿರ್ ಬಸುನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆಸಾಳ್: ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರ್
 

ಗೊಂಯ್: ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಗೊಂಯಾಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದರ್ಯಾತಡಿರ್ ಬಸುನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯೀ ಆಸಾ. 

ದರ್ಯಾಚಿ ತಡ್ ನಿತಳ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಸಲ್ಯೊಯೀ ಅಕ್ರಮ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲುಂಕ್ ನಜೊ. ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬಸುನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿಷೇಧ್ ಕೆಲಾ. ಲೊಕಾಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ಸಚಿವ್ ಮನೋಹರ್ ಅಜ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಹಾಣೆಂ ವಿಧಾನ್’ಸಭೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ಸೊರೊ, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವಾ ಹೇರ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ವಿಕುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಜೊ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕಾನೂನ್ ವಾಪರ್ತಾ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.