ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಕಂಬಳ!

Wednesday 2 Aug 2017 6:16pm
ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಕಂಬಳ!
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕಂಬಳಾಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಆಡ್ಕಳ್ಯೊ ನಿವಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಾವಳಿಚ್ಯೆ ಕಂಬಳ ಮೋಗಿ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್. ವರ್ಸ್’ಭರ್ನ್ ಕಂಬಳಾಚಿ ತಯಾರಿ ತಾಣಿಂ ಕೆಲಾ. ಮೊಶಿಂಕ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಂಬಳಾಕ್ ನಿಷೇಧ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಹೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಖೇಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್’ಭರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾ ವರ್ವಿಂ, ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಹೊ ಖೇಳ್ ಸುರು ಜಾತಲೊ. ನಿಷೇಧಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಕಂಬಳ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ನವೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಕಂಬಳ ಚಲ್ತಲೊ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್, ನವೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್’ಲ್ಲೊ ಕಂಬಳ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಏಕ್’ಯೀ ಕಂಬಳ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ನವ್ಯಾ ಹುರುಪಾನ್ ಹೊ ಖೇಳ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.