ಒನ್’ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ಬಲಿ

Monday 31 Jul 2017 7:48pm
ಒನ್’ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ಬಲಿ
 

ಮುಂಬಯ್: ಒನ್’ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಡುನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ಅಂಧೇರಿಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಘಡ್ಲಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಮನ್’ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (14) ‘ಬ್ಲೂ ವೇಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಒನ್’ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮಾಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ 50 ದೀಸ್ 50 ಸವಾಲಾಂ ದಿತಾತ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ್ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಕಾಜಯ್. ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ ಮನ್’ಪ್ರೀತ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಿಂ ಜಿಕುನ್, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಾಂಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಒಪುನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್’ಪ್ರೀತಾನ್, ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡುನ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮನ್’ಪ್ರೀತಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲಾ.

ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.